Archives Kris Seeuws

CONTROLEACTIES TER NALEVING VAN DE FISCALE VERPLICHTINGEN

Net als in de voorbije jaren kondt de fiscus een aantal controleacties aan welke gepland of lopende zijn. Daarmee wil men de belastingplichtigen via een “constructieve samenwerking” ertoe aanzetten om hun fiscale verplichtingen correct na te komen.

Het bericht wordt hieronder exact zoals gepubliceerd weergegeven

U bent een particulier

We besteden dit jaar bijzondere aandacht aan uw fiscale situatie als u:

 • aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld, met name als u dat overschrijft naar het buitenland
 • als bedrijfsleider of loontrekkende werkelijke beroepskosten hebt afgetrokken
 • de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct hebt aangegeven
 • de roerende inkomsten die verband houden met het houden van een rekening in het buitenland niet hebt aangegeven
 • uw belastingaangifte niet hebt ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zult dan het voorwerp uitmaken van een nazicht, in het bijzonder als u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

U vertegenwoordigt een onderneming

Uw onderneming loopt onder meer een hoger risico op een controle als zij:

 • de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (voorwaarden vermeld in artikel 184 quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) niet heeft nageleefd
 • niet al haar inkomsten heeft aangegeven, met name die uit het buitenland
 • niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft geboekt
 • een gebrek aan samenhang in haar omzetcijfer vertoont. Haar omzet lijkt abnormaal in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse parameters die door de administratie gekend zijn.
 • is opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.

Bron: https://financien.belgium.be/

 

Buitenlandse bankrekening en de fiscus

Aan de hand van een vriendelijk schrijven maakte de fiscus onlangs een aantal belastingplichtigen -naar schatting 200.000- er op attent dat de buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen dienen te worden aangegeven in de aangifte in de personenbelasting.  Het gaat over situaties in 2017.

AANGIFTEPLICHT

Vanaf aanslagjaar 2012 -inkomsten 2011- moeten de buitenlandse rekeningen waarover u beschikt verplicht aangegeven worden bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (CAP).

U kan dit doen:

 • electronisch:
 • op papier: Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, De Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel.

Het gaat om elk type rekening geopend bij een bank-, wissel, krediet- of spaarinstelling in het buitenland, zoals bijvoorbeeld: een zichtrekening, een spaarrekening, een effectenrekening, een termijnrekening, …

U dient de rekeningen in het buitenland geopend in 2018 en waarvan u houder of medehouder was of bent ten laatste aan te geven op het moment waarop u uw aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2019 indient.

Als u niet-inwoner bent (dat wil zeggen dat u in België een aangifte niet inwoners indient), bent u niet gehouden door de verplichting om uw buitenlandse rekeningen mee te delen aan het centraal aanspreekpunt.

GEGEVENSUITWISSELING

Sinds de inwerkingtreding van de Common Reporting Standard (CRS)  wordt de fiscus in kennis gesteld van gegevens over financiële rekeningen en het vermogen van belastingplichtigen in het buitenland. De richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 legt een automatische uitwisseling op van financiële inlichtingen tussen de lidstaten van de Europese Unie.

SANCTIE

Het niet naleven van de aangifteplicht kan worden gesanctioneerd met een boete tot  1.250,00 euro evenals een belastingverhoging.

TOLERANTIE

Voor het inkomstenjaar 2017 wordt er geen boete toegepast. Deze tolerantie zal niet gelden voor de inkomsten van 2018.

UBO register – uitstel t.e.m. 30/09/2019

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden.

De Wet somt verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden op volgens de juridische entiteit waaraan ze verbonden zijn. In de Wet wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten juridische entiteiten, namelijk vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen en trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts.

U heeft tijd tot 30 september 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren.