Buitenlandse bankrekening en de fiscus

Aan de hand van een vriendelijk schrijven maakte de fiscus onlangs een aantal belastingplichtigen -naar schatting 200.000- er op attent dat de buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen dienen te worden aangegeven in de aangifte in de personenbelasting.  Het gaat over situaties in 2017.

AANGIFTEPLICHT

Vanaf aanslagjaar 2012 -inkomsten 2011- moeten de buitenlandse rekeningen waarover u beschikt verplicht aangegeven worden bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (CAP).

U kan dit doen:

  • electronisch:
  • op papier: Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, De Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel.

Het gaat om elk type rekening geopend bij een bank-, wissel, krediet- of spaarinstelling in het buitenland, zoals bijvoorbeeld: een zichtrekening, een spaarrekening, een effectenrekening, een termijnrekening, …

U dient de rekeningen in het buitenland geopend in 2018 en waarvan u houder of medehouder was of bent ten laatste aan te geven op het moment waarop u uw aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2019 indient.

Als u niet-inwoner bent (dat wil zeggen dat u in België een aangifte niet inwoners indient), bent u niet gehouden door de verplichting om uw buitenlandse rekeningen mee te delen aan het centraal aanspreekpunt.

GEGEVENSUITWISSELING

Sinds de inwerkingtreding van de Common Reporting Standard (CRS)  wordt de fiscus in kennis gesteld van gegevens over financiële rekeningen en het vermogen van belastingplichtigen in het buitenland. De richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 legt een automatische uitwisseling op van financiële inlichtingen tussen de lidstaten van de Europese Unie.

SANCTIE

Het niet naleven van de aangifteplicht kan worden gesanctioneerd met een boete tot  1.250,00 euro evenals een belastingverhoging.

TOLERANTIE

Voor het inkomstenjaar 2017 wordt er geen boete toegepast. Deze tolerantie zal niet gelden voor de inkomsten van 2018.