UBO register – uitstel t.e.m. 30/09/2019 – update 14/12/2019

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden.

De Wet somt verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden op volgens de juridische entiteit waaraan ze verbonden zijn. In de Wet wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten juridische entiteiten, namelijk vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen en trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts.

Initieel diende het register ingevuld worden tegen 30/11/2018.

Er werd tweemaal uitstel verleend:
– een eerste maal tot 30/03/2019
– een tweede maal tot 30/09/2019.
Momenteel past de overheid een gedoogbeleid toe tot 31/12/2019. Nadien is de administratieve boete van 250,00 tot 50.000,00 van toepassing …

De controle op de UBO werd volgens het KB van 30/07/2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register toevertrouwd aan de FOD Financiën – Administratie van de Thesaurie, waarvan de controle Financiële Instellingen & Diensten één van haar 5 operationele diensten is.

© Boekhoudkantoor Seeuws – KODIAC – Seeuws Kris.
Bovenstaande is geen bindend fiscaal of juridisch advies op maat. Het is louter bedoeld als algemene en vereenvoudigde informatieverstrekking ten behoeve van het cliënteel of derden om bepaalde onderwerpen te verduidelijken of toe te lichten.